Thử cho hạt nở vào nước oxy già ,điều gì sẽ sảy ra?

Thử cho hạt nở vào nước oxy già ,điều gì sẽ sảy ra?

Thử cho hạt nở vào nước oxy già ,điều gì sẽ sảy ra? Các video liên quan đến Thử cho hạt nở vào nước oxy già ,điều gì sẽ sảy ra?