J2 (Yoon Siyoon&Hong Kyungmin) - Say it | 제이투 (윤시윤&홍경민) - 말해봐 [Music Bank Special Stage/2017.06.02]

J2 (Yoon Siyoon&Hong Kyungmin) - Say it | 제이투 (윤시윤&홍경민) - 말해봐  [Music Bank Special Stage/2017.06.02]

J2 (Yoon Siyoon&Hong Kyungmin) - Say it | 제이투 (윤시윤&홍경민) - 말해봐 [Music Bank Special Stage/2017.06.02] Các video liên quan đến J2 (Yoon Siyoon&Hong Kyungmin) - Say it | 제이투 (윤시윤&홍경민) - 말해봐 [Music Bank Special Stage/2017.06.02]